Southern Turniptail

Thecadactylus solimoensis

Reptiles of Ecuador | Sauria | Phyllodactylidae

Adult Thecadactylus solimoensis

Adult
Yasuní National Park
Orellana, Ecuador

Adult Thecadactylus solimoensis

Adult
Sani Lodge
Sucumbíos, Ecuador

Adult Thecadactylus solimoensis

Adult
Suchipakari Lodge
Napo, Ecuador

Adult Thecadactylus solimoensis

Adult
Gareno Lodge
Napo, Ecuador