Amazon Green Anole

Anolis punctatus

Reptiles of Ecuador | Sauria | Anolidae

Adult male Anolis punctatus

Adult male
Yarina Lodge
Orellana province, Ecuador

Adult female Anolis punctatus

Adult female
Yasuní Scientific Station
Orellana province, Ecuador

Adult female Anolis punctatus

Adult female
Pacto Sumaco
Napo province, Ecuador

Juvenile Anolis punctatus

Juvenile
Suchipakari Lodge
Napo province, Ecuador