Dracula Anole

Anolis dracula

Reptiles of Ecuador | Sauria | Anolidae

Adult male Anolis dracula

Adult male
Chilma Bajo
Carchi province, Ecuador

Adult male Anolis dracula

Adult male
Chilma Bajo
Carchi province, Ecuador

Adult male Anolis dracula

Adult male
Chilma Bajo
Carchi province, Ecuador

Adult male Anolis dracula

Adult male
Gualpi–Chical road
Carchi province, Ecuador

Adult female Anolis dracula

Adult female
Chilma Bajo
Carchi province, Ecuador

Adult female Anolis dracula

Adult female
Gualpi–Chical road
Carchi province, Ecuador

Adult female Anolis dracula

Adult female
Gualpi–Chical road
Carchi province, Ecuador

Subadult male Anolis dracula

Subadult male
Chilma Bajo
Carchi province, Ecuador

Subadult male Anolis dracula

Subadult male
Chilma Bajo
Carchi province, Ecuador

Juvenile Anolis dracula

Juvenile
Gualpi–Chical road
Carchi province, Ecuador

Juvenile female Anolis dracula

Juvenile female
Chilma Bajo
Carchi province, Ecuador